Secretary General of the Chaipattana Foundationวันที่ 9 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารและผู้คุมพอเพียง ประจำปี 2551 กรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์กรมราชทัณฑ์ใสสะอาด เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มีค่านิยมที่ถูกต้อง ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี

Print Email


วันที่ 8 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 / 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการอบรมหลักสูตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รู่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลและพัฒนาทักษะในการบริหารงานให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และมุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "สัมมนา 30 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก" และมอบประกาศเกียรติคุณกับอดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ ห้องบอลรูม 1-3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

Print Emailวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมนิทรรศการในงาน "หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" การจัดประกวดและกิจกรรมด้านหญ้าแฝกนั้น เป็นการเดินตามรอยพระยุคลบาทในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถวายเป็นราชการะ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2549 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Print Email

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการดำนา โครงการธรรมศาสตร์ทำนา . . . เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 3 ประจำปี 2551 พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมกันทำนา โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่ารากฐานดั่งเดิมของคนไทยผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งจะเป็นบัณฑิตในอนาคตได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้ประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานของความพอดีและพอเพียง ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Print Email

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับมอบเกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่การเป็นผู้อุทิศตนให้แก่สังคม ประเทศชาติ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอันเป็นที่ประจักษ์ มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานยกช่อฟ้าวิหารมงคลธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งเศรษฐี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Print Email


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2551 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดตันตยาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Print Emailวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสร้างพระพุทธรูปธรรมศาสตร์ 72 ปี เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดธุดงคนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Print Email