Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 7 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนาข้าราชการตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใสสะอาดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องราชเทวี ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Emailวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงรับมือโลกร้อน” สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท) ได้จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 15 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้กำหนดการสัมมนาถึงปัญหาสำคัญและค่อนข้างวิกฤติของประเทศไทยภายใต้เรื่อง “ภาวะโลกร้อนในบริบทของสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยความพอเพียง และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย และนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังให้เกิดผลดีต่อไป ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

Print Email

วันที่ 23 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในโครงการ “กฟผ.คืนช้างสู่ป่า” กฟผ.มอบเงินสนับสนุนและ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อสร้างรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และปล่อยช้าง ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Print Email


วันที่ 22 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้เรื่องน้ำ สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ” โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ดำเนิน “โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้เรื่องน้ำ สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ” เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ เรื่องน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ โดยจะเผยแพร่ให้โรงเรียนมัธยมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 33,000 โรงเรียน ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร

Print Email
16 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง” กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการสัมมนา “การสร้างองค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรของกรมศิลปากร มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

Print Email15 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตรสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตรของไทยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดและวิถีชีวิตประชาธิปไตร ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์และพฤติกรรมประชาธิปไตรที่เอื่อต่อการปฏิบัติหน้าทีของแต่ละบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องฝึกอบรมประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา 3 ชั้น 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

Print Email

15 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานร่วมพิธีเปิด " Bicycle campus มหาวิทยาลัยใช้จักรยาน " มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดโครงการ "ธรรมศาสตร์สีเขียว : มหาวิทยาลัยอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน" ขึ้น โดยมีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ หลายโครงการ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่มเงา การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ด้วยการใช้รถแก๊สธรรมชาติ (NGV) บริการรับส่งบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังดำเนินการสร้างทางจักรยานและทางเดินมีหลังคาคลุม (Cover way) ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่ออาคารเรียนหลักภายในมหาวิทยาลัย และรณรงค์ให้นัศึกษาและบุคลากรใช้จักรยาน หรือเดินเท้า บนทางจักรยานและทางเดินมีหลังคาคลุมดังกล่าว แทนการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงาน และมีผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ณ บริเวณแยกอาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Print Email
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยคณะอนุกรรมการประสานงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี ในโครงการจัดอภิปรายเพื่อป้องกันการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Print Email


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายให้กับ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ในหัวข้อ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ในกิจกรรมการศึกษา LPR 1047 Vision for National Development ณ Auditorium Lecture Hall ชั้น 5 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

Print Email