Secretary General of the Chaipattana Foundation

9 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร. ) เป็นประธานประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาวิเคราะห์ถึงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email


5 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2551 โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

Print Email

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่๑ ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในวันจักรี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรก

Print Email

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากคณะบุคคลดังต่อไปนี้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากโรงแรมอิมพีเรียล ครีนส์ปาร์ค กลุ่มศิลปิน และ บริษัทแอบด้ากรุ๊ป จำกัด จัดงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำและสีอครีลิค “ความเหมือนที่ต่างสี” โดยมีวัตถุประสงค์ นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ร่วมสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 207,009.35 บาท
.........................................................................................

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก โรงแรมอิมพีเรียลสมุย โรงแรมอิมพีเรียลเรือและบ้าน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอคโค่ จำกัด จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “The Wonder of Island” โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ร่วมสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 6,510 บาท.........................................................................................

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก บริษัทแอบด้ากรุ๊ป จำกัด เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 เพื่อร่วมสมทบทุนสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 2,500 บาท


Print Email3 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิไทยใสสะอาด ปาฐกถาพิเศษ เรื่องจริยธรรม คุณธรรม โครงการการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ประจำปีงบประมาณ 2551 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์

Print Email
1 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก หอการค้าสวิส – ไทยโดย ดร.นิติ ไมเยอร์ ประธานหอการค้า เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เงินจำนวน 160,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email
1 เมษายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2551 ณ วังสระปทุม

Print Email

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต AF 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 รอบพิเศษ จำนวนเงิน 2,789,088 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒา เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Print Email27 มีนาคม 2551ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Print Email

27 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาบุคคลตัวอย่าง เพื่อพัฒนาลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ และ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 20,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email