Secretary General of the Chaipattana Foundationเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจำปี 2551” ครั้งที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,701,030 บาท พร้อมรถยนต์จำนวน 1 คัน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูป่าไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email


6 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งวันที่ระลึกฤกษ์พระราชทานก่อสร้างวิหารเซียน และ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณรอบโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Print Email5 มิถุนายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “การรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางในโครงการพระราชดำริ” โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” โครงการ “รักพ่อ รักแผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของกองทัพอากาศ และกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ได้รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อกระตุ้นจิตรสำนึกและปลูกฝังค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เสื่อมโทรม ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

Print Email31 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ พรจากฟ้า พรพอเพียง ในงานการประชุมและสัมมนาประจำปี “ร้อยใจภาษาไทยในยุโรป”ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เป็นกลุ่มหญิงไทยและสมาคมไทยจาก 13 ประเทศในยุโรป ได้มีการประชุมเครือข่ายปีละ 1 ครั้งในทุกๆปี ปีนี้กำหนดให้จัดการประชุม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Print Email


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

27 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ได้เปิดหลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2551 โดยให้การศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศเอก เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำและฝ่ายอำนวยการระดับสูง สามารถบริหารทรัพยากรของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจคติด้านผู้นำและการบริหาร สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Print Email
24 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจำปี 2551” ครั้งที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูป่าไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Emailเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมโฟซีซั่น
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ มีศิล. . .ก่อนจะสาย แต่งโดย อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งกองทุนโรงเรียนแห่งชีวิต และเป็นครูสอนธรรมะให้แก่เยาวชนที่โรงเรียนแห่งชีวิต ได้เป็นผู้เขียนและจัดพิมพ์พิมพ์หนังสือชื่อ มีศีล..ก่อนจะสาย เป็นหนังสือที่มุ่งประสงค์ให้คนในสังคมได้หันมาเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิต โดยยึดหลักศีล5 หนังสือเล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2551 และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง

Print Email


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


23 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการจัดทำหนังสือ “๘ ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคท ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า

Print Email