Secretary General of the Chaipattana Foundationวันที่ 19 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประธานการประชุม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1/2551 การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 รวมถึงกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาวางแนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานสำหรับการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ที่สำนักงาน กปร. จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการประกวดผลงานเพื่อคัดเลือกตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโครงการประกวดผลงานจากครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Print Email

วันที่ 18 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย ในหัวข้อ "เป็นคนดีด้วยวิถีพอเพียง" โดยหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการคนดี ซีมะโด่ง ขึ้นในปีการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นิสิตอันเป็นการสร้างคนดีที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่สามารถนำเอาคุณธรรม 9 ประการตามปณิธานของจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยไปใช้ได้อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสพัฒนาคนและสังคม การส่งเสริมการทำความดีแก่เยาวชนไทยในระดับนิสิตนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี ณ หอนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 18 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ผ่านโครงการพระราชดำริ" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง การทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและฝึกอบรมนักวิจัยที่มีจิตวิญญาณ หรือเจตนคติในการทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 12 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมายุครบ 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551วันแม่แห่งชาติ ณ วัดพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 12 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานปล่อยตัวและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการ " วิ่งด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี มินิมาราธอนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน " เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมายุครบ 76 พรรษา ในนามภาครัฐและเอกชน
นำโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และโรงงานยาสูบ กระทรวงคลัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติขึ้น ภายใต้ชื่องาน " เอ็น.ซี.ซี. " รยส. มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 16) " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 16
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีของประชาชนและที่สำคัญยิ่ง คือ การนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ " ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ" เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย "ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

Print Email


12 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานปล่อยตัวและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการ " วิ่งด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี มินิมาราธอนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน " เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมายุครบ 76 พรรษา ในนามภาครัฐและเอกชน

นำโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และโรงงานยาสูบ กระทรวงคลัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติขึ้น ภายใต้ชื่องาน " เอ็น.ซี.ซี. " รยส. มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 16) " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 16

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีของประชาชนและที่สำคัญยิ่ง คือ การนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ " ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ" เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย "ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในงานพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ ธรรมศาสตร์ตักบาตรเพื่อแม่ รวมน้ำใจช่วยภัยใต้ เพื่อมอบของตักบาตรให้แด่สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Print Emailวันที่ 7 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" โดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา TT.790 สัมมนาจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี ณ อาคารหอสมุดเดิมชั้น 5 (LB) ห้อง C 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Print Email

วันที่ 7 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนาข้าราชการตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใสสะอาดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องราชเทวี ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email