Secretary General of the Chaipattana Foundation
24 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจำปี 2551” ครั้งที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูป่าไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Emailเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมโฟซีซั่น
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ มีศิล. . .ก่อนจะสาย แต่งโดย อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งกองทุนโรงเรียนแห่งชีวิต และเป็นครูสอนธรรมะให้แก่เยาวชนที่โรงเรียนแห่งชีวิต ได้เป็นผู้เขียนและจัดพิมพ์พิมพ์หนังสือชื่อ มีศีล..ก่อนจะสาย เป็นหนังสือที่มุ่งประสงค์ให้คนในสังคมได้หันมาเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิต โดยยึดหลักศีล5 หนังสือเล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2551 และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง

Print Email


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


23 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการจัดทำหนังสือ “๘ ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคท ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า

Print Email


16 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานโครงการเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2551 เรื่อง "ผนึกกำลัง สร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" พร้อมกับ แถลงข่าว "เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"โดย กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธ์การบริหารงานท้องถิ่นและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารขของผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในบริบทของท้องถิ่น โดยมุ่งให้เกิดภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั่งภาคราชการ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

Print Email


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน" สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร การบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน บริหารคน และจิตรใจ โดยถือหลักคุณธรรม ณ โรงแรมรอยัล ปรินส์เซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Print Email
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัม นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551” โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551” โดยมุ่งเน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของไทย ณ ห้องรับรองพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Email


8 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 20 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Print Email

6 พฤษภาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ระหว่าง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว (ผู้ลงนาม) นายวิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว (พยาน) นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว (พยาน) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย (ผู้ลงนาม) นายมีชัย วีระไวทยะ รองประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย (พยาน) ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย (พยาน) มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ผนึกกำลังมุ่งอนุรักษ์คุ้มครองพันธุกรรม ควบคู่วิจัย แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าวครบวงจร หวังชูไทยรักษาตำแหน่งผู้นำด้านข้าวของตลาดโลกอย่างครบวงจรในระยะยาว ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

Print Emailเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลเขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกเทปรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5) ได้ดำเนินการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยผลิตเป็นสารคดีสั้น ความยาว 1 นาที ออกอากาศวันจันทร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 19.59 น.

Print Email