Secretary General of the Chaipattana Foundation
24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลละครโทรทัศน์สร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เรื่อง “ชมพู่แก้มแหม่ม” ซึ่งนำเสนอแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email


24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจของไทย”โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง” ให้กับข้าราชการ ระดับ 7 – 8 สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Print Email


24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยวิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


19 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “กลยุทธ์การเป็นผู้นำ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่ดี มีทักษะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบริหารงาน และบริหารคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ได้ตรงตามเป้าหมาย ผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Print Emailเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจำปี 2551” ครั้งที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,701,030 บาท พร้อมรถยนต์จำนวน 1 คัน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูป่าไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email


6 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งวันที่ระลึกฤกษ์พระราชทานก่อสร้างวิหารเซียน และ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณรอบโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Print Email5 มิถุนายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “การรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางในโครงการพระราชดำริ” โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” โครงการ “รักพ่อ รักแผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของกองทัพอากาศ และกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ได้รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อกระตุ้นจิตรสำนึกและปลูกฝังค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เสื่อมโทรม ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

Print Email31 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ พรจากฟ้า พรพอเพียง ในงานการประชุมและสัมมนาประจำปี “ร้อยใจภาษาไทยในยุโรป”ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เป็นกลุ่มหญิงไทยและสมาคมไทยจาก 13 ประเทศในยุโรป ได้มีการประชุมเครือข่ายปีละ 1 ครั้งในทุกๆปี ปีนี้กำหนดให้จัดการประชุม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Print Email


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email