Secretary General of the Chaipattana Foundationเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลเขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกเทปรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5) ได้ดำเนินการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยผลิตเป็นสารคดีสั้น ความยาว 1 นาที ออกอากาศวันจันทร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 19.59 น.

Print Email

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พร้อมด้วย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมในพิธี โดยในพิธีประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นปาฐกถาเรื่อง “ภูมิสังคมอัมพวากับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เดินชมระบบนิเวศน์สวนผลไม้อัมพวา รับฟังการขับเสภาบรรยายพันธุ์พืชพื้นเมือง และชมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชมเพลงเรือ เพลงพวงมาลัย และเพลงแหล่ประจำจังหวัด ชมนิทัศการวิถีชีวิตชาวอัมพวา ลงเรือชมการบรรเลงดนตรีไทย 2 ฝั่งคลอง และชมวิถีชีวิตที่อยู่ริม 2 ฝั่งคลองอัพวา ชมการบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง จากวงไทยบรรเลง และชมภาพยนต์กลางคลอง

Print Email


30 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจาก บริษัท พนมรุ้ง ร่วมกับ 9 เซฟดัง มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายตำราอาหาร “เมนูข้าวกับ 9 เซฟดัง” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สำนักพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email
29 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดงาน ครอบครัวเดียวกัน สานสัมพันธ์ วันสถาปนา 39ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และ กฟผ.มอบเงินสนับสนุน ให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,000,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

Print Emailเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานโครงการ “Unplug” กรุงเทพประกันภัย คลายโลกร้อน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน โดยมี นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ณ บริเวณลานบันเทิง สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Print Email29 เมษายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ “ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ระหว่าง มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ WWF ประเทศไทย
วัตถุประสงค์เพื่อให้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกและมวลมนุษยชาติ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้อง STAR 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

Print Email

29 เมษายน 2551
ดร.สุมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email


เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงาน ในการปรับปรุงและก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และชมนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมา ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

Print Email
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ปีที่ 8 ตอน “ เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง ” ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และถ่ายภาพร่วมที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ ครู เยาวชน และนักเรียน ที่ร่วมโครงการ
จากนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน” และมอบทุนดำเนินโครงการให้คณะเยาวชนและโรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียน

Print Email
วันพฤหัสบดที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานประชุม โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา – สาธารณรัฐประชาชนจีน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมขั้น 2 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการกำนดแนวทางและแผนดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ ฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนดำเนินงานในขั้นต่อไป

Print Email