Secretary General of the Chaipattana Foundation


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในงานเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดสุพรรณบุรีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2551 จัดโดย สำนักงาน กพ. ร่วมกับ มูลนิธิไทยใสสะอาด และจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Print Email
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากคณะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 227,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จำกัด จำนวนเงิน 65,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Emailเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำคณะคุณอนันตสุข คุณเฉลย เคียงศิริ และ คุณชนัสก์นันท์ เหมสถาปัตย์ และคณะ บริจาคช้าง เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโครงการถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Print Emailเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2550 ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 พระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

Print Emailเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Print Email24 กุมภาพันธ์ 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " พรจากฟ้า พรพอเพียง "ณ โรงแรม MERCURE SYDNEY ห้องแกรนด์ เซ็นทรัล รูม นครซิดนีย์ ประออสเตรเลีย โดยมี นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 11.00 น.- 13.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมงานแถลงข่าว วิ่งคบเพลิง olympic torch relay 2008 ณ สยามสมาคม ถนนอโศก
สำหรับการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเกมส์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ โดยในปี 2008 ที่กรุงปักกิ่ง จะเป็นเจ้าภาพนั้น ได้กำหนดให้มีการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเกมส์ทั้งสิ้น 19 ประเทศทั่วโลก และผ่านเส้นทางต่างๆ เป็นระยะทาง 137,000 กม. รวมทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์ เพื่อสื่อความหมายของความเป็นที่สุด ใช้เวลาทั้งสิ้น 130 วัน โดยแบ่งเป็นวิ่งในต่างประเทศ 33 วัน และวิ่งภายในจังหวัดต่างๆ ของจีน อีก 97 วัน คาดว่าจะมีผู้ร่วมวิ่งทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน ถือเป็นระยะทางที่มากที่สุด ใช้เวลานานที่สุดและจำนวนคนวิ่งมากที่สุดด้วย ส่วนไฟโอลิมปิกเกมส์ จะถูกจุดขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.2551 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโอลิมปิกเกมส์ จากนั้นจะเริ่มวิ่งคบเพลิงไปที่ประเทศคาซัคสถาน เป็นชาติแรก และจะวิ่งไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อนจะมาถึงกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เม.ย. เวลา 06.00 น. ส่วนพิธีวิ่งไฟโอลิมปิกเกมส์ จะมีขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. เวลา 14.00 น. ใช้คนวิ่ง 80 คน วิ่งคนละ 200 ม.ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นลำดับต่อไป.

Print Email

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมจาก?โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา? จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยในปี 2551 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน ได้แก่ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการโต๊ะจีน จำนวน 38 คน หลักสูตรประกันความเสี่ยง/ภาษีธุรกิจจำนวน 37 คน หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง จำนวน 15 คน และหลักสูตรการเสริมสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 31 คน

Print Email


เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง พรจากฟ้า พรพอเพียง ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Print Email