Secretary General of the Chaipattana Foundation


12 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสมาคมชาวเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร” จัดงานโดย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองเพชรบุรี การจัดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร”ครั้งที่ 22 ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 12 -20 เมษายน 2551 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวเมืองเพชรที่ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นมรดกของชาวเมืองเพชรบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย พิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2551 ณ บริเวณหน้าเขาวัง ถนนคีรีรัฐยา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Print Email19 เมษายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับเกียรติวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก ในฐานะผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ในนามกลุ่มธุรกิจโคคา - โคลา ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้มีผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 จากตัวแทนประเทศไทยทั้งหมด 80 ท่าน การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ของนักวิ่งคบเพลิงตัวแทนประเทศไทย ภายใต้แนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแต่ละประเทศเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิดชูผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม โดยในประเทศไทยได้คัดเลือกผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 ท่านเป็นตัวแทนในการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล , พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ , ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ , คุณอมรา ศิริพงษ์ และคุณผกามาศ จินดามัง

Print Email
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมกันนี้ผู้บริหารทุกท่านได้ให้โอวาทและคำอวยพรแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตต่อไป

Print Email

9 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร. ) เป็นประธานประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาวิเคราะห์ถึงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email


5 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2551 โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

Print Email

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่๑ ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในวันจักรี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรก

Print Email

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากคณะบุคคลดังต่อไปนี้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากโรงแรมอิมพีเรียล ครีนส์ปาร์ค กลุ่มศิลปิน และ บริษัทแอบด้ากรุ๊ป จำกัด จัดงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำและสีอครีลิค “ความเหมือนที่ต่างสี” โดยมีวัตถุประสงค์ นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ร่วมสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 207,009.35 บาท
.........................................................................................

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก โรงแรมอิมพีเรียลสมุย โรงแรมอิมพีเรียลเรือและบ้าน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอคโค่ จำกัด จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “The Wonder of Island” โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ร่วมสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 6,510 บาท.........................................................................................

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก บริษัทแอบด้ากรุ๊ป จำกัด เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 เพื่อร่วมสมทบทุนสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 2,500 บาท


Print Email3 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิไทยใสสะอาด ปาฐกถาพิเศษ เรื่องจริยธรรม คุณธรรม โครงการการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ประจำปีงบประมาณ 2551 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์

Print Email
1 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจาก หอการค้าสวิส – ไทยโดย ดร.นิติ ไมเยอร์ ประธานหอการค้า เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เงินจำนวน 160,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Print Email
1 เมษายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2551 ณ วังสระปทุม

Print Email