Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 4714

IMG 4721

IMG 4716IMG 4734

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาที่ยั่งยืน”ด้วยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Print Email

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช)” รุนที่ 5 ด้วยสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute-NBI) ณ ห้อง ballroom B ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค

Print Email

IMG 4646IMG 4650

IMG 4651

วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย”ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาชั้นอุธรณ์” ณ ห้อง 603 ชั้น6 อาคารแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจัตุจักร กทม.

Print Email

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลางรุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Print Email

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติตวามขัดแย้งในสังคม” ภายในการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 13 ณ สมาคม ธรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์

Print Email

IMG 4514 Custom

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน” ณ ห้องสุนทร๓ ตึกสตาร์ 2 ชั้น 2 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

Print Email

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ องประชุมชั้น 3 สำนักงานมุลนิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ปาฐกถาทิดพระเกียรติหัวข้อ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

Print Email

IMG 4453

IMG 4459

IMG 4455

IMG 4467

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธาน” ด้วยวชิราวุธวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

Print Email