Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 2 เมษายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดงานประชุม The 10th World Environmental Education Congress 2019 (WEEC2019) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

IMG 7549

IMG 7553

IMG 7562

IMG 7590วันที่ 1 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การยุติความขัดแย้งในสังคม” ด้วยหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่นที่ 14 ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

IMG 7521

IMG 7516

IMG 7510

IMG 7536

วันที่ 1 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการปรับใช้กับการตรวจราชการ” ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ร่วมกับก.พ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.

Print Email

IMG 7479

IMG 7486

IMG 7474

IMG 7489

วันที่ 31 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา และแนวคิดหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟฝ.)ได้จัดทำโครงการ ร่วมด้วยช่วยแบ่งปันสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ณ ศูนย์กีฬากำธร สินธวานนท์ (กฟผ.)

Print Email

วันที่ 22 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากร ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืนกับอยาคตประเทศไทย” จัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Print Email

วันที่ 16 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลอ้อนสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 53 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Print Email

วันที่ 15 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณูปการตามแนวพระราชดำริ” แก่ผู้อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 23 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 11 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

Print Email

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ” แก่ผู้อบรม “หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email

IMG 7111

IMG 7103

IMG 7108

IMG 7115

วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม ด้วย องค์กรคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA) , หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมจัดงาน " Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย " พร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2017 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Print Email