Secretary General of the Chaipattana Foundation

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๖ พรรษา ณ ศาลา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 

Print Email

IMG 3444

IMG 3445

IMG 3439

IMG 3449

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงดำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรบ หลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 17 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email

IMG 3479

IMG 3466

IMG 3483

IMG 3492

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 ด้วยมูลนิธิข้าวไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

Print Email

37350860 1699326870115901 8049793899922718720 n

37343311 1699327040115884 3189302075305492480 n

37325446 1699327220115866 7829943685205721088 n 37302323 1699327093449212 9014721851305230336 n

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติด้านการบริหารน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอน และเยี่ยมชมการจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Print Email

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำคณะนักศึกษา จากหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงาน โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี และ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดบ้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email

IMG 3421

IMG 3427

IMG 3424

IMG 3430

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยสถาปันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยื่น รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมไมด้า เดอะซี หัวหิน

Print Email

IMG 3402

IMG 3413

IMG 3405

IMG 3409

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ” ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดฝึกอบรบหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น 11 ณ ห้องมิ่งขวัญ ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

Print Email

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย” ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลจัด“ โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#3) ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน

Print Email

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email