Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 6773

IMG 6836

IMG 6759

IMG 6836

วันที่ 1 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไปร่วมงานเลี้ยงปิดหลักสูตร ปบถ.5
ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานเลี้ยงปิดหลักสูตร ปบถ. ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Print Email

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่6 ณ สถาบันการสร้างชาติ

 

Print Email

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติความขัดแย้งในสังคม” ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Print Email

IMG 6320 Custom

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ จริยธรรมในการทำงาน ” ด้วย บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กร จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

 

Print Email

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ” ในโครงการอบรมศึกษาหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 6292

IMG 6295

IMG 6299

IMG 6302

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 3 ณ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email

IMG 6287

IMG 6288

IMG 6285

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับกลาง รุ่นที่ 8 ณ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email

IMG 6228

IMG 6221

IMG 6243

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยกระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Print Email

IMG 6190

IMG 6209

IMG 6197

IMG 6214

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 ณ กระทรวงสาธารธสุข จังหวัดนนทบุรี

Print Email

IMG 6145

IMG 6147

IMG 6151

IMG 6141

วันที่ 28 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร” ด้วยกรมสรรพากรจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารงานสรรพกรระดับเชี่ยวชาญ”ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมสวิสโอเต็ล เลอ คองคอร์ด กทม.

Print Email