Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 19 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
แก่คณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ด้วยสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในพื้นที่ สปป.ลาว

Print Email

วันที่ 18 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ณ ห้องประชุม 306 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 15 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารงามตามแนวทางพระบรมราโชวาท ให้แก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงทพมหานคร
 
 

Print Email

 

AOD 0206

AOD 0178

AOD 0079

AOD 0260

AOD 0337

AOD 0356

วันที่ 14 กันยายน 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" และร่วมกิจสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย" ณ ชุมชนบ้านม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่

Print Email

 

 วันที่ 12กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เกษียณอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุข” ด้วยศาลยุติธรรมจัดงานสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ อายุครบ 70 ปี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี เซ็นทรัลลาดพร้าว

Print Email

 
 
 
 
 
วันที่ 12 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์พร้อมถ่ายภาพแก่หนังสือนิตยสาร The wisdom ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

Print Email

IMG 9015

IMG 9011

IMG 9046

IMG 9052

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

Print Email

TON 5412 Small

NU1 5210 Small

NU1 5226 Small

NU1 5244 Small

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับข้าวตาฉัตร ณ ห้องประชุม ห้อง101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สะพานพระราม 8

Print Email

TON 4591

TON 4605

TON 4653

TON 4697

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย“สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพเมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากรอน

 

Print Email

 
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในการปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้
 

Print Email