Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 2685

IMG 2689IMG 2694

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.

Print Email

IMG 2644

IMG 2646

IMG 2652

IMG 2658

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 35 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Print Email

TON 0943

TON 0939

TON 0931

TON 0956

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหญ้าแฝก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สะพานพระราม 8

Print Email

AOD 0136

AOD 0202

AOD 0183

AOD 0249

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธการมูลนิธิชัยพัฒนาประธานการเปิดงานวิถีจันทร์วิถีไทย “ของดีเมืองจันทร์ วันผลไม้ 2561”ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

Print Email

IMG 2702

IMG 2707

IMG 2714

IMG 2704

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอมรบหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักงบประมาณจัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2560 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยกลุ่มเยาวชนรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email

IMG 2285

IMG 2297

IMG 2301

IMG 2310

วันที่ 11 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอนิทรศการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ด้วยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการนิทรศการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กทม.

 

Print Email

IMG 2228

IMG 2223

IMG 2231

วันที่ 11 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“หลักคุณธรรมเพื่อการสร้างชาติ” ด้วยสถาบันการสร้างชาติ (NBI)ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเชอร์ปาร์ค กทม.

Print Email

IMG 2177

IMG 2175

IMG 2189

IMG 2209วันที่ 6 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ หลักคิดที่เหมาะสมของคนไทย” ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักงานนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองนโยบาย Thailand 4.0 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กทม.

Print Email