Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ” ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาคณะชั้นต้น รุ่นที่ 4 ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติการเพื่อประชาชน” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 14 ให้แก่ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 34 คน ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 และบรรยายพิเศษเรื่อง “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมฟ้าคราม ศูนย์ประชุมและอบรมสัมมนานครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Print Email

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุบทุนการศึกษา โครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อยู่ดี มีสุข” ด้วยหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Print Email

วันที่ 30 เมษายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคาร 1ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 7858

IMG 7864

IMG 7855

วันที่ 26 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ความเป้นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยกรมยุทธศึกาทหารอากาศ กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 75 ณ โรงนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 

Print Email

IMG 7840

IMG 7844

IMG 7842

IMG 7851

วันที่ 24 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน “รางวัลลูกโลกสีเขียว”ครั้งที่ 1/2562 ณ สโมสรราชพฤกษ์ กทม.

 

Print Email

IMG 7813

IMG 7801

IMG 7786

IMG 7797

วันที่ 23 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กำหนดจัดสัมมานาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตปทุมวัน กทม.

Print Email

IMG 7718

IMG 7726

IMG 7727

IMG 7731

วันที่ 19 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ธรรมภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท" ด้วยสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษามัธยมศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรศึกษาขั้นพื้นฐาน

Print Email

IMG 7698

IMG 7706

IMG 7695IMG 7708

วันที่ 18 เมษายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ  Rcle Model คุณธรรมและจริยะธรรมสำหรับข้าราชการ ด้วยกรรมสรรพากรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยะรรมสำหรับบุคลากรกรรมสรรพากร ณ อาคารสรรพากร กทม

Print Email