Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

IMG 1203

IMG 1208

IMG 1207

IMG 1209

วันที่ 31 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

Print Email

วันที่ 29 มกราคม 2561

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

Print Email

IMG 1156 Custom

วันที่ 26 มกราคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงาน โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ

Print Email

IMG 1119IMG 1124

IMG 1124

IMG 1124

วันที่ 18 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ สืบสาน รักษาต่อยอด ตามรอยพ่อ ด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรกำหนดจัดการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Print Email

IMG 1107

IMG 1109

IMG 1110วันที่ 18 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ ผู้บริหารกับการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นต้นกล้าความดี ในวิถีพอเพียง ด้วยมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดกิจกรรมการสัมมานาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมนารายณ์

 

Print Email

วันที่ 16 มกราคม 2561

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ในงานวันครู ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Print Email

IMG 1004

IMG 1006

IMG 0995

IMG 1001

วันที่ 11 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ด้วยกระทรวงคมนาคมได้กำหนดจัดโครงการ เรียนรู้คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

 

Print Email

NU1 1624 Custom

NU1 1627 Custom

NU1 1625 Custom

NU1 1619 Custom

วันที่ 9 มกราคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8  

Print Email

IMG 0860

IMG 0863

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 31 ด้วยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรบ หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” ณ ห้อง603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

Print Email