Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

May 2016

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 6 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
345

เป็นประธานในพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ฯ ณ วัดป่าสุขใจ จังหวัด สมุทรปราการ... read more..

Blog
498

เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ... read more..

Blog
425

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “ นักบริหารระดับกลาง จากหน่วยงา... read more..

Blog
411

เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรและบรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรและบรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการ... read more..

Blog
386

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการอบรมการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุล... read more..

Blog
264

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา... แนวทางสู่ก้าวย่างปีที่ 121 ของการป่าไม้ที่มั่นคง"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา... แนวทางสู่ก้าวย่างปีที่ 121 ของการป่าไม้ที่มั่นคง" ในการประชุมการป่าไม้ครั้... read more..

Results 1 - 6 of 6