Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

August 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 2 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
17

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 5 สิงหาคม 2562ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย read more..

Blog
26

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยื read more..

Results 1 - 2 of 2