Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

August 2009

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 12 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
322

ประธานในการประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปี 2552”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปี 2552” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ... read more..

Blog
466

บรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำประชาชน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “การทำงานร่วมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของประชาชน” โดยอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ... read more..

Blog
477

วิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม”

วันที่ 18 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม” โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติให... read more..

Blog
446

อาจารย์พิเศษสอนบรรยาย ในหัวข้อ “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 17 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยาย ในหัวข้อ “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยทางวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ... read more..

Blog
378

ประธานในพิธีปล่อยตัวและมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อร่วมสร้างขวัญและกำลังใจ ในกิจ... read more..

Blog
386

วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงแห่งชาติ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยกองทัพบกเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสั read more..

Blog
262

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักธรรมมาภิบาลกับการบริหารโรงเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักธรรมมาภิบาลกับการบริหารโรงเรียน” โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย จะจ... read more..

Blog
327

ประธานมอบประกาศนียบัตร ในงาน "ก้าวสู่มืออาชีพ"

วันที่ 7 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท ในงาน “ก้าวสู่มืออาชีพ” บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มอบให้บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทน... read more..

Blog
270

ร่วมเสวนาในหัวข้อ “น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวง... read more..

Blog
308

ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำรงชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองยุคป้จจุบัน”

วันที่ 3 สิงหาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำรงชีวิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองยุคป้จจุบัน” ทันตแพทย์สภาโดยคณะอ... read more..

Blog
338

ประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมร read more..

Blog
339

บรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตการปฏิบัติราชการ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตการปฏิบัติราชการ” โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร น... read more..

Results 1 - 12 of 12