กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้ดด้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารจอดรถชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print