Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 30 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ปตท. สำนักงานใหญ่

Print Email

วันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี2567 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด ณ ห้อง Convention Hall เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 20 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้นำที่ครองใจประชาชนกับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี

Print Email

IMG 6310

IMG 6316

IMG 6312

IMG 6354

วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายตามหัวข้อศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม 

Print Email

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 ในหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องศักดิ์ดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า

Print Email

ด.ช.สุเมธติตันกุลและตรวจสอบมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชุมชน 9 วันที่ 20 กันยายน 2566

 

Print Email

วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ  เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

Print Email

วันที่ 7 กรกฏาคม 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 14 ในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลในการบริหารองศ์กรเพื่อความโปร่งใส่ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Print Email