Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 9499IMG 9497IMG 9502IMG 9507

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564-2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารไทยเบฟควอเตอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม

Print Email

ตัน 0283

ตัน 0274

TON 0361

ตัน 0082

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุเมธ ตันติเวกุล ออล ออลออน องค์กรปัญญาพัฒนาเป็นเติ... เขียงเขียงอาจาดสูจของประเทศไทยได้ไม่เกินความตั้งใจและสร้างสรรค์งานล...ี โชว์พิเศษ Virtual Expo ของไทยและเข้าร่วมในโครงการนี้ดิสนีย์พัฒนา ได้ร่วมเคียรเคียร แครอทของเข... แบบออนไลน์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์" ชี้ออนไลน์ด้วย

Print Email

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางประเทศไทย เพื่อรับมือกับสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ในยุควิถีใหม่ ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณชั้น 5 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ แบบถ่ายทอดสด

Print Email

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาลบนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง’’ ในการอรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคาร สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Print Email

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย” ณ ห้องบรรยายชั้น 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายออนไลน์เรื่อง“วิถีผู้นำศาสตร์พระราชา” ณ สถาปันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Print Email

วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายออนไลน์เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล

Print Email

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้ดด้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารจอดรถชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 18 ธันวาคม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒาและประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตข้าว-อนาคตไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวและชาวนาไทยที่จะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศน์ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 6364 Medium

IMG 6364 Medium

IMG 6364 MediumIMG 6364 Medium

         วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายสด หัวข้อวิชา "ศาสตร์พระราชา เรื่อง ศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 3 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ

Print Email