Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาและเลขาธิการมูลนิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 ด้วยมูลนิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาตร์ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้นM อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

Print Email