Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 0672 Small

IMG 0669 Small

IMG 0680 Small

IMG 0686 Small

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “สถาบันหลักของชาติกับความั่นคงของชาติ”ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เปิดการศึกาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 61 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Print Email

IMG 0563 Small

IMG 0584 Small

IMG 0564 Small

IMG 0609 Small

วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดดครงการฝึกอบรบ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Print Email

67728308 2241983595850223 4529906740145160192 n Small

67821973 2241983709183545 6710966475370266624 n Small

67618025 2241983645850218 5017504189597614080 n Small

67544609 2241984162516833 9153425857329496064 n Small

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email

IMG 0504 Small 

IMG 0504 Small

IMG 0504 Small

IMG 0504 Small

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

     ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายหัวข้อ “รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย” ในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ อาคารมหาจุฬาลงกณ์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย 

Print Email

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

     ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ในหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 18 ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Print Email

IMG 0415 Small

IMG 0423 Small

IMG 0417 Small

IMG 0425 Small

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Print Email

IMG 0400 Small

IMG 0402 Small

IMG 0403 Small

IMG 0410 Small

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์พระราชากับการน้อมนำสู่การปฏิบัติ” ด้วย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดให้มีการบรรยายหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการทำงานสนองพระราชดำริ” และเป็นประธานมอบเกียรติบัตร การอบรมหลักสูต “จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร.” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร

Print Email

TON 2313 สำเนา Small

TON 2299 Small

TON 2304 Small

TON 2331 Small

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.) รุ่นที่ 8 ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.และคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email

IMG 9657

IMG 9656

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็น วิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถปก่ผู้บริหารภายในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดโดยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email