Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โอกาสนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Print Email

IMG 0152

IMG 0148

IMG 0153

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด” ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดจัดโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรมหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่น ที่ 37 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเก กทม.

Print Email

IMG 0017

IMG 0020

IMG 0023

IMG 0028

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ” ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print Email

IMG 0103

IMG 0083

IMG 0115

IMG 0121

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ด้วยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมอบรางวัลให้กับ 77 คน ดี ของสังคม ในโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ปี 2560" "77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย" ครั้งที่ 11 ณ ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Print Email

IMG 0038

IMG 0045

IMG 0048

IMG 0073

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

Print Email

IMG 0008

IMG 0011

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email

AOD 0226

AOD 0270

AOD 0456

AOD 0513

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำของชุมชน ณ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

Print Email

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “หลักการทรงงานต้นแบบของธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP 16) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Print Email

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ สถานีสถานีข่าว TNN24 รายการจับกระแสการเมือง เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Print Email

TON 1001TON 0998

TON 0941

TON 1046

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ความดี”ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและภาคีภาคต่างๆร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ ลานอีเดน 2 ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Print Email