Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 15 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณูปการตามแนวพระราชดำริ” แก่ผู้อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 23 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 11 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

Print Email

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ” แก่ผู้อบรม “หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email

IMG 7111

IMG 7103

IMG 7108

IMG 7115

วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม ด้วย องค์กรคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA) , หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมจัดงาน " Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย " พร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2017 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Print Email

IMG 6901

IMG 6918

IMG 6937

IMG 6950

วันที่ 2 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงไทยสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่นไทยอย่างยังยืน ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 5 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Print Email

IMG 6773

IMG 6836

IMG 6759

IMG 6836

วันที่ 1 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไปร่วมงานเลี้ยงปิดหลักสูตร ปบถ.5
ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานเลี้ยงปิดหลักสูตร ปบถ. ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Print Email

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่6 ณ สถาบันการสร้างชาติ

 

Print Email

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติความขัดแย้งในสังคม” ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Print Email

IMG 6320 Custom

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ จริยธรรมในการทำงาน ” ด้วย บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กร จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

 

Print Email

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ” ในโครงการอบรมศึกษาหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร

Print Email