Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 24 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องอบรมชั้น 8 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดื ศูนย์ราชการ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Print Email

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน จัดโดย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ห้องอบรม ๗๐๔ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาการ เมืองและการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

Print Email

วันที่ 18 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

IMG 1722

IMG 1728

IMG 1692

IMG 1746

วันที่ 12 ก.ย. 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการการพัฒนาวิทยากรบรรยายเรื่อง“ พระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญ” ด้วยวิทยฐานะและพระสังฆราช รายงานประจำปี 2552

Print Email

IMG 1640

IMG 1637

IMG 1647

IMG 1652

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการตัดสินการประกวดนวตกรรมข้าวไทยปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Print Email

IMG 1516

IMG 1526

IMG 1531

IMG 1564

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรบรรยายเรื่อง“ พระมหากษัตริย์” ด้วยหอการค้าไทยกำหนดให้มีผู้ร่วมโครงการรุ่นใหม่ ด์ไชน่าเยาวราชกทม.

Print Email

วันที่ 2 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย ระหว่าง มูลนิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

Print Email

IMG 1156

IMG 1162

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9

Print Email

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และประธานการประชุมโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Print Email