Secretary General of the Chaipattana Foundation

NU1 6657 1 Small

NU1 6600 Small

NU1 6642 Small

NU1 6723 1 Small

วันที่ 19 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่คณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ด้วยสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในพื้นที่ สปป.ลาว

Print Email

 

AOD 0206

AOD 0178

AOD 0079

AOD 0260

AOD 0337

AOD 0356

วันที่ 14 กันยายน 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" และร่วมกิจสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย" ณ ชุมชนบ้านม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่

Print Email

 

 วันที่ 12กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เกษียณอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุข” ด้วยศาลยุติธรรมจัดงานสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ อายุครบ 70 ปี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี เซ็นทรัลลาดพร้าว

Print Email

 
 
 
 
 
วันที่ 12 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สัมภาษณ์พร้อมถ่ายภาพแก่หนังสือนิตยสาร The wisdom ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

Print Email

IMG 9015

IMG 9011

IMG 9046

IMG 9052

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

Print Email

TON 4591

TON 4605

TON 4653

TON 4697

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย“สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพเมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากรอน

 

Print Email

 
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในการปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้
 

Print Email

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Print Email

 
 
 
 

                                     

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานกปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการการประกวด ภายใต้หัวข้อ "๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก V-Strong Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในปาฐกถาเกียรติยศ ในหัวข้อเรื่อง “มองผ่านสายพระเนตร ร.9 สู่อนาคตของเมืองไทย” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม.

Print Email