Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 5966 Small

IMG 5969 Small

IMG 5970 Small

IMG 5975 Small

วันที่ 17 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จรรยาบรรณของผู้นำ และผู้นำกับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารพัฒนวิชาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

Print Email

วันที่ 15 มกราคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการปรับใช้กับการตรวจราชการ ให้แก้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน กพ. ณ โรงแรม บันยันทรี สาทร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 9 มกราคม 2562

ดร.สุมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 603 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รัชดาภิเษก

Print Email

IMG 5814 Small

IMG 5813 Small

IMG 5816 Small

IMG 5820 Small

วันที่ 4 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email

IMG 5814 Small

IMG 5813 Small

IMG 5816 Small

IMG 5820 Small

วันที่ 4 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการโดยน้อมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดดครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email

IMG 5640 Custom

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย” “ถึงเวลาหรือยัง” ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 5488 Custom

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในงานอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร 

 

Print Email

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ในการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง นบก รุ่น 1 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email

IMG 5392

IMG 5401

IMG 5394

IMG 5434

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม ค่ำจุนชาติ” ด้วยศูนย์ปฏิบัติการลุกเสือชาวบ้าน ในพบรมราชานุเคราะห์ และกองตำรวจตะเวนชายแดนและชมรมลุกเสือชาวบ้าน ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Print Email