Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตมศักดิ์

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560   

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตมศักดิ์ นำคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ  โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี

 

Print Email