Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Print Email