Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาป็นประธาน พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2

 
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในการปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้
 

Print Email