Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

IMG 0442

IMG 0456

IMG 0447

IMG 0465

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้สร้างความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ กทม.

Print Email