Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”

IMG 1203

IMG 1208

IMG 1207

IMG 1209

วันที่ 31 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

Print Email