Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง “คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ”

AOD 5857 Small

AOD 5861 Small

AOD 5863 Small

AOD 5956 Small

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง “คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” ให้แก่เครือข่ายชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเครือข่าย ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Print Email