Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ”

IMG 3402

IMG 3413

IMG 3405

IMG 3409

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ” ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดฝึกอบรบหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น 11 ณ ห้องมิ่งขวัญ ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

Print Email