Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธาน”

IMG 4453

IMG 4459

IMG 4455

IMG 4467

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธาน” ด้วยวชิราวุธวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

Print Email