Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย”

IMG 4646IMG 4650

IMG 4651

วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย”ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาชั้นอุธรณ์” ณ ห้อง 603 ชั้น6 อาคารแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจัตุจักร กทม.

Print Email