Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ICELS 2018

IMG 4893

IMG 4894

IMG 4888

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ICELS 2018 ด้วยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการประชุมขึ้น ณ อาคารซีดับบลิว ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.

Print Email