Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงไทยสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่นไทยอย่างยังยืน

IMG 6901

IMG 6918

IMG 6937

IMG 6950

วันที่ 2 มีนาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงไทยสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่นไทยอย่างยังยืน ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 5 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Print Email