Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณูปการตามแนวพระราชดำริ”

วันที่ 15 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณูปการตามแนวพระราชดำริ” แก่ผู้อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 23 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email