Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

วันที่ 22 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 10 เพื้อพัฒนาข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

Print Email