Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)

IMG 2729

IMG 2742

IMG 2745

IMG 2752

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)
ได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระพุทธชินราช องค์โจวซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหารเซียน จากนั้นได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณรอบโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Print Email