Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

Print Email

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

Print Email

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

Print Email

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารตามรอยพระยุคลบาท อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

Print Email

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ” และรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Print Email

IMG 2842

IMG 2847

IMG 2841

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรม ณ ห้อง 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Print Email

IMG 2729

IMG 2742

IMG 2745

IMG 2752

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)
ได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระพุทธชินราช องค์โจวซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหารเซียน จากนั้นได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณรอบโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Print Email

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประราม 8

Print Email

IMG 2720

IMG 2719

IMG 2719

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2561 ด้วย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ฯ ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ หลักสี่ กทม.

Print Email

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงาน กปร. สะพานพระราม 8

Print Email