Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ปาฐกถาทิดพระเกียรติหัวข้อ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

Print Email

IMG 4453

IMG 4459

IMG 4455

IMG 4467

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธาน” ด้วยวชิราวุธวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

Print Email

IMG 4428

IMG 4433

IMG 4431

IMG 4441

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“พอเพียงอย่างไร ให้อยู่อย่างยั่งยืน” ด้วยทางสาขาศัลยศาตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงานปาฐกถาเกียรติยศ “วิจิตร บุณยะโหตระ” ครั้งที่ 6 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Print Email

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ภายในงาน “นวัตกรรมแห่งชาติ” ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร    

Print Email

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงาน : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลันานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print Email

IMG 4326

IMG 4322

IMG 4325

IMG 4335

วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู้ความยั่งยืน ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชดำริ เห็นด้วยกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ เขตจัตุจักร กทม.

Print Email

วันที่ 24 กันยายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561 ณ ห้องประชุม 306 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Print Email

IMG 2899

IMG 2929

IMG 2976

IMG 3026

วันที่ 29 กันยายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินโครงการจัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ชุมชนชาวไทย ณ วัดพุทธวิหาร กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Print Email

IMG 6666

IMG 6663

IMG 6682

IMG 6735

วันที่ 28 กันยายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินโครงการจัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

Print Email

วันที่ 10 กันยายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานและมอบโล่รางวัล เกียรติยศ คนดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Print Email