Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 5221

IMG 5209

IMG 5219

IMG 5195

วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

Print Email

IMG 5183

IMG 5181

IMG 5182

IMG 5188

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ประสบการณ์การทำสงครามกับความอยากจน” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

Print Email

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร’’ ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 3 ณ ห้อง 315 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 5137

IMG 5143

IMG 5134

IMG 5146

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ” ด้วยสำนักงานประกันสังคมจัดฝึกอบรมหลักสูตร The leadership Dynamic 2018 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานประกันสังคม

Print Email

IMG 5109

IMG 5115

IMG 5113

IMG 5121

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดหลักสุตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ

Print Email

IMG 4893

IMG 4894

IMG 4888

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ICELS 2018 ด้วยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการประชุมขึ้น ณ อาคารซีดับบลิว ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.

Print Email

IMG 4909

IMG 4903

IMG 4928

 

IMG 4958

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานสัมมานา Thailand HR Form 2018 ด้วยสมาคมการจัดการงานแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ฯ ณ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคลสมาคมการจัดการงานแห่งประเทศไทย

Print Email

IMG 4966

IMG 4980

IMG 4970

IMG 4983

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กทม.

Print Email

 

IMG 4797

IMG 4802

IMG 4814

IMG 4820

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Print Email

IMG 4741

IMG 4743

IMG 4750

IMG 4758

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การจัดการพลังงานภายใต้หลักวิถีพอเพียง ศตวรรษที่ 21”ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)มีกำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน(พพช.) รุ่นที่ 5 ณ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่

Print Email