Secretary General of the Chaipattana Foundation

TON 2313 สำเนา Small

TON 2299 Small

TON 2304 Small

TON 2331 Small

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.) รุ่นที่ 8 ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.และคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email

IMG 9657

IMG 9656

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็น วิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถปก่ผู้บริหารภายในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดโดยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email

IMG 9436

IMG 9396

IMG 9399

IMG 9443

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ” (นสช.) ด้วยสถาบันการสร้างชาติได้จัดการเรียนการสอนนักบริหารระดับสูง ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

Print Email

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

IMG 9369

IMG 9376

IMG 9368

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต รุ่นที่ 31 ณ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

Print Email

IMG 9287

IMG 9303

IMG 9339

IMG 9347

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ผู้นำด้านจริยธรรม Ethical Leadership” ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครับจะดำเนินการฝึกอบรมผู้นำด้านจริยธรรม Ethical Leadership รุ่นที่ 10 ณ ห้องยูงทอง2 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า และการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศ โดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และร่วมพิธีระลึกฤกษ์พระราชทานสร้างวิหารเซียน ด้วยทางมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ได้จัดพิธีระลึกฤกษ์พระราชทานสร้างวิหารเซียน และพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิหารเซียนอุปถัมภ์ ณ อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)

Print Email

 

IMG 8803 Custom
IMG 8803 Custom

IMG 8803 Custom

IMG 8803 Custom

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ด้วย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลยุทธ์เจ้าสัวยุค Nano รุ่นที่ 8 ณ โรงแรม เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน "วิถีจันท์ วิถีไทย" พร้อมกับมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมชนะการประกวดผลไม้เมืองจันทบุรี และเดินชมนิทรรศการ ณ ลานขนส่วสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

Print Email