Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 6 มีนาคม 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต โครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King Journey” Learning Passport ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สะพานพระรา 8

Print Email

วันที่ 2 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนานวัตกรรม ภายในงานอบรมหลักสูตร นวัตกรรมบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Print Email

IMG 1622 Small

IMG 1616 Small

IMG 1623 Small

วันที่ 2 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประชุมในหัวข้อ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” พิจารณาผลงานตัดสินรางวัล ณ โรงแรม Buddy Oriental Riverside ปากเกร็ด นนทบุรี

Print Email

IMG 1600 Small

IMG 1603 Small

IMG 1601 Small

IMG 1605 Small

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ” ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดจัดโครงการศึกาอบรบหลักสูตร นักบริหารงานยุตะรรมระดับสูง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดินแดง กทม.

 

Print Email

IMG 1451 Custom 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ตามรอยพระบาทพ่อหลวงไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายในงานปิดหลักสูตรปบถ. 4 ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

Print Email

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณูปการตามแนวพระราชดำริ ภายในงานการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 ณ ห้องประชุม บยส. ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

 

Print Email

AOD 6400 Small

AOD 6405 Small

AOD 6501 Small

AOD 6525 Small

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ของหมู่บ้านห้วยปลาหลด และกล่าวเปิดงาน โครงการ “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ.2561 : คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” ณ บริเวณอ่องแล่ง บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Print Email

IMG 1414 Small

IMG 1405 Small

IMG 1412 Small

IMG 1421 Small

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เข้าร่วมประชุม Ceos collective impact เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ค้างบางกะเจ้า ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนา ณ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

Print Email

AOD 5857 Small

AOD 5861 Small

AOD 5863 Small

AOD 5956 Small

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง “คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” ให้แก่เครือข่ายชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเครือข่าย ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Print Email

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ‘‘การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสรรพากร’’ ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

Print Email