Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 2024

IMG 2026

 

IMG 2022

วันที่ 2 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการศึกษาอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69 ณ ห้อง 602 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

 

Print Email

IMG 1964 Small

IMG 1972 Small

IMG 1960 Small

IMG 1978 Small

วันที่ 27 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำด้านจริยธรรม”ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรณ์ภาครัฐจะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร leadership Succession Program หรือ LSP รุ่นที่ 9 ณ ยูงทอง ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

วันที่ 23 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารงานระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง

Print Email

วันที่ 22 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 10 เพื้อพัฒนาข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

Print Email

IMG 1955 Small

IMG 1950 Small

IMG 1957 Small

วันที่ 27 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”และหลักกการทรงงานที่เรียนไม่รู้จบ” ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กทม.

Print Email

วันที่ 15 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

Print Email

AOD 8586 Small

AOD 8575 Small AOD 8491 Small AOD 8674 Small

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 52 ณ ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Print Email

TON 6769 Small

TON 6728 Small

TON 6733 Small

TON 6782 Smallวันที่ 16 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9และการน้อมนำมาปฏิบัติ” ด้วยสำนักงาน กปร.และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ(นบร.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กปร.

Print Email

วันที่ 14 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท’’ จัดโดยสำนักงานศาลปกครอง ภายในงานอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 6 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น บี 1 อาคารศาลปกครอง

Print Email

IMG 1785 Small

IMG 1787 Small

IMG 1793 Small

IMG 1790 Small

วันที่ 12 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาพอเพียงเพื่อชีวิตปัจจุบัน” ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ณ อาคารบริการศาสตร์จารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

Print Email