Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 6190

IMG 6209

IMG 6197

IMG 6214

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 ณ กระทรวงสาธารธสุข จังหวัดนนทบุรี

Print Email

IMG 6145

IMG 6147

IMG 6151

IMG 6141

วันที่ 28 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร” ด้วยกรมสรรพากรจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารงานสรรพกรระดับเชี่ยวชาญ”ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมสวิสโอเต็ล เลอ คองคอร์ด กทม.

Print Email

IMG 6127 Small

IMG 6130 Small

IMG 6123 Small

วันที่ 27 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ

Print Email

IMG 6057

IMG 6056

IMG 6062

IMG 6066

วันที่ 25 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกระเจ้า” ด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน พร้อมจัดแสดงของดีคุ้งบ้างกะเจ้า 6 ตำบล ร่วมส่งเสริมอาชีพที่มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า ณ ผึ้งนางโฮมสเตย์ ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

 

 

Print Email

IMG 5985 Small

IMG 5987 Small

IMG 5992 Small

วันที่ 24 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยมูลนิธิวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง(นบก.) รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหนคร

Print Email

IMG 6010 Small

IMG 6008 Small

IMG 6014 Small

IMG 6024 Small

วันที่ 23 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย” ด้วยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ จัดอบรมหลักสุตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7

Print Email

IMG 5966 Small

IMG 5969 Small

IMG 5970 Small

IMG 5975 Small

วันที่ 17 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จรรยาบรรณของผู้นำ และผู้นำกับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารพัฒนวิชาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

Print Email

วันที่ 15 มกราคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการปรับใช้กับการตรวจราชการ ให้แก้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน กพ. ณ โรงแรม บันยันทรี สาทร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 9 มกราคม 2562

ดร.สุมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 603 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รัชดาภิเษก

Print Email

IMG 5814 Small

IMG 5813 Small

IMG 5816 Small

IMG 5820 Small

วันที่ 4 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email