Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 0295

IMG 0296

IMG 0322

IMG 0301

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในหลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

 

 

Print Email

IMG 0368

IMG 0376

IMG 0366

IMG 0379

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหลักสูตรโครงการฝึกอบรมนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ 32 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 

Print Email

IMG 0269

IMG 0266

IMG 0285

IMG 0283

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเป็นคนดีตามหลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท” CG Day ประจำปี 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

Print Email

IMG 0232

IMG 0236

IMG 0234

IMG 0244

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม ในหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อชุมชน ณ ตึกปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพจังหวัดนครปฐม

 

Print Email

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โอกาสนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Print Email

IMG 0152

IMG 0148

IMG 0153

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด” ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดจัดโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรมหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่น ที่ 37 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเก กทม.

Print Email

IMG 0017

IMG 0020

IMG 0023

IMG 0028

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ” ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print Email

IMG 0103

IMG 0083

IMG 0115

IMG 0121

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ด้วยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมอบรางวัลให้กับ 77 คน ดี ของสังคม ในโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ปี 2560" "77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย" ครั้งที่ 11 ณ ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Print Email

IMG 0038

IMG 0045

IMG 0048

IMG 0073

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

Print Email

IMG 0008

IMG 0011

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email