Secretary General of the Chaipattana Foundation

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว การประกาศผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 จัดโดยมูลนิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Print Email

IMG 0035 Custom

วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วยกลุ่มสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ สมาคมนักเรียนไทยในนอร์เวย์ และชาวไทยในนอร์เวย์ที่สนใจ

Print Email

วันที่ 30 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่พระบารมีธรรม "พระบรมธรรมิกราชแห่งแผ่นดินไทย" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 

Print Email

วันที่ 30 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่พระบารมีธรรม "พระบรมธรรมิกราชแห่งแผ่นดินไทย" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 

Print Email

 

วันที่ 29 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่พระบารมีธรรม "พระบรมธรรมิกราชแห่งแผ่นดินไทย"กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ให้การต้อนรับ และเชิญเข้าร่วมงานแสดงคัมภีร์ใบลานเก่าแก่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยออสโล 

Print Email

วันที่ 21 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมมอบโล่ขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนหลักของการจัดการจัดงาน Plastic Night 2017 ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ร่วมจัดงาน Plastic Night 2017 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์

Print Email

วันที่ 28 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ณ CRYSTAL COURT ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากรอน

Print Email

วันที่ 21 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการพลังงานภายใต้วิถีความพอเพียง ทางรอดของชุมชนไทย ศตวรรษที่21 ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน(พพช.)รุ่นที่4 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Print Email

NU1 6657 1 Small

NU1 6600 Small

NU1 6642 Small

NU1 6723 1 Small

วันที่ 19 กันยายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่คณะศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ด้วยสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในพื้นที่ สปป.ลาว

Print Email

วันที่ 19 กันยายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ ผู้พิพากษาชั้นต้น ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาชั้นต้น รุ่นที่ 29 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email