Secretary General of the Chaipattana Foundationเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเป็นประธานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมลงนามปลูกป่าอุทยาน โครการ "ปลูกเพื่อโลก ปลูกเพื่ออนาคต" PLANT FOR THE PLANT! PLANT FOR THE FUTURE! THE BILLION TREE CAMPAIGN ซึ่งมีหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน โครงการนี้

Print Email

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แถลงข่าวการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาสุขศานต์ ณ ห้องราชาเทอเรส อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) สำนักงานงบประมาณ และกรุงเทพมหานคร ร่วมใจจัดงาน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2550

Print Email


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาพอเพียงกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Print Emailเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายพิเศษเรื่อง พรจากฟ้า พรพอเพียง ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

Print Emailดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามถวายพระพรทั้งสองพระองค์ โดย ดร.สุเมธ กล่าวว่า ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งผ่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเป็นองค์ประธานบริหารมูลนิธิฯ ถึงโครงการต่างๆ มาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีพระอาการประชวร โดยเฉพาะเรื่องดินฟ้าอากาศ ฝนตก น้ำท่วม พายุ ก็ทรงให้มูลนิธิฯ เตรียมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิราชประชาได้ดูแลในส่วนของการแจกของให้แก่ประชาชน โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานของมูลนิธิชัยพัฒนาคือการบูรณะพื้นที่

Print Email