Secretary General of the Chaipattana Foundation


วันที่ 18 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 16 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

Print Email

15 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ "ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551)" สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน "ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551)" รับรางวัล ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Print Email12 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “คุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์” สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทั้งในงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระดับ 7 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 10 กันยายน 2551
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาการเกษตรแขนงต่างๆ ประกอบด้วยด้านประมง ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์และด้านการพัฒนาที่ดิน แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-23 กันยายน 2551 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี

Print Email


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Print Email


วันที่ 28 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดให้มีการบรรยายให้กับผู้บริหารธนาคารระดับหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำองค์ความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง และองค์กรโดยรวม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

Print Emailวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพนมทวนได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสมานฉันท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๑ โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะผู้นำชุมชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Print Email

วันที่ 22 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำคณะผลิตภัณฑ์ ARROW และ บริษัท I.C.C. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบรายได้สมทบทุน มูลนิธิคือช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 บาท และ ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติในโครงการ “ช่วยช้าง ตัวที่ 3 และ 4 (แม่ - ลูก) กลับบ้าน” เพื่อถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Print Emailวันที่ 21 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนาข้าราชการตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใสสะอาดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องราชเทวี ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Print Email