Secretary General of the Chaipattana Foundation


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นอาจารย์พิเศษ สอนในหัวข้อ “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยทางวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอน วิชา 462504 ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ( ROYAL SOCIO-ECONOMY THOUGHTS AND PRACTICES ) สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่น 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

Print Email7 กรกฎาคม 2551

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษา กิตติ์มศักดิ์เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการน้ำคือชีวิต “หลักชัยแห่งการพัฒนาเยาวชนกับโครงการพระราชดำริ” พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนกับเศรษฐกิจพอเพียง” และ นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำเสนอที่มาโครงการพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า พระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาจากการรวมตัวของประธานนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โครงการน้ำคือชีวิต “หลักชัยแห่งการพัฒนาเยาวชนกับโครงการพระราชดำริ” นี้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการน้ำแบบครบวงจร จากฟ้าจรดทะเล ดังนั้น โครงการการน้ำคือชีวิตนี้จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าใจและเรียนรู้ในการศึกษาโครงการในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบสื่อสาร young communication โดยเยาวชนได้รู้และได้ทำอันนำมาสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

Print Email


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินจาก บริษัท EGCO GROUP เพื่อสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 บาท

Print Email
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมและดูงาน การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ของบริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ชนิดต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแผนใหม่ ภายใต้ตราสินค้า Super Fresh ในการเยี่ยมชมและดูงานครั้งนี้ทางบริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ได้แนะนำขบวนการผลิตผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการนำเมล็ดมาเพาะ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำมาจำหน่ายสู่ตลาด บริษัทฯตั้งอยู่ ณ ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Print Email


2 กรกฎาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง" ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พลาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครPrint Email
24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลละครโทรทัศน์สร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เรื่อง “ชมพู่แก้มแหม่ม” ซึ่งนำเสนอแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email


24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจของไทย”โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง” ให้กับข้าราชการ ระดับ 7 – 8 สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Print Email


24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยวิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


19 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “กลยุทธ์การเป็นผู้นำ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่ดี มีทักษะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบริหารงาน และบริหารคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ได้ตรงตามเป้าหมาย ผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Print Email