Secretary General of the Chaipattana Foundation

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายสด หัวข้อวิชา "ศาสตร์พระราชา เรื่อง ศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน"

IMG 6364 Medium

IMG 6364 Medium

IMG 6364 MediumIMG 6364 Medium

         วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายสด หัวข้อวิชา "ศาสตร์พระราชา เรื่อง ศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 3 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ

Print Email