Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

November 2014

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 14 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
903

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิสัยทัศน์ท้องถิ่นกับการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิสัยทัศน์ท้องถิ่นกับการจัดการดูแลส... read more..

Blog
853

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยสู่สังคม"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การบูรณาการงานวิจัยสู่สังคม" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ... read more..

Blog
888

ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ข้าวของพ่อ"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ข้าวของพ่อ" ซึ่งทาง ธนาคารไทยพาณิชย์... read more..

Blog
778

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม” ด้วยศาลยุติธรรมจัดการศึกษาอบรม หลักส... read more..

Blog
854

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน"

20 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน" ในงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล read more..

Blog
761

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"

17 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา แขวงทุ่งสองห้อง ถนนแจ้งวัฒนะ read more..

Blog
692

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "วิสัยทัศน์ท้องถิ่นกับบทบาทของซาเล้งในการดูแลสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)  และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร... read more..

Blog
790

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ"

12 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ" ในหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 34 read more..

Blog
732

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

7 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในงานประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับก... read more..

Blog
649

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา "ภาวะผู้นำด้านจริยธรรม"

6 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา "ภาวะผู้นำด้านจริยธรรม" ในหลักสูตร Leadership Succession Program หรือ LSP รุ่นที่ 3 ณ ห้องออดิทอเร... read more..

Blog
731

เป็นประธานงาน "วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก"

14 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมุลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงาน "วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก" ณ โรงสี สกต. จังหวัดศรีสะเกษ read more..

Blog
774

เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชด... read more..

Blog
832

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา  “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้... read more..

Blog
886

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 24 ตุลาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร “ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โร... read more..

Results 1 - 14 of 14