Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

October 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 4 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1032

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 22 ตุลาคม 2562ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท”ด้วยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหา read more..

Blog
1019

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบรรยายเรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น read more..

Blog
1057

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องอบรมชั้น 8 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ read more..

Blog
1030

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน จัดโดย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือก read more..

Results 1 - 4 of 4