Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

December 2009

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 11 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1189

ประธานเปิดการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13

วันที่ 22 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – เกษตรศาสตร์ ครั้งท... read more..

Blog
1079

ประธานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2552 เรื่อง “วิกฤตข้าวไทย : ใครจะแก้”

วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2552 เรื่อง “วิกฤตข้าวไท... read more..

Blog
1128

ประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ “ใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา (1)”

วันที่ 18 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ “ใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรม... read more..

Blog
1286

เยี่ยมชมพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 18 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และคณะกรรมการ โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เยี่ยมชมพื้นที่โครง... read more..

Blog
1227

ประธานในพิธีรับมอบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โครงการ “แอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน” ตัวที่ 7-8

วันที่ 16 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โดยมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับ ผลิต... read more..

Blog
921

ประธานในพิธีรับมอบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 13 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โดยร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมน... read more..

Blog
1008

ประธานในพิธีรับมอบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 13 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ โดยนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และคณะ ได้ร่วมกัน... read more..

Blog
1007

ประธานในพิธีส่งมอบฝาย

วันที่ 12 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝาย จำนวน 3,880 ฝาย แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และ ร่วมสร้างฝายโครงการ "80พรรษา 880 ฝาย อินทรีสร้างถวายในหลว... read more..

Blog
935

ประธานการประชุมวิสามัญประจำปี 2552 มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมวิสามัญประจำปี 2552 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย... read more..

Blog
1089

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่กรมราช... read more..

Blog
1160

ประธานมอบรางวัล Thailand 5S Award 2009 ครั้งที่ 8

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล Thailand 5S Award 2009 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “5 ส อย่างยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” ในงาน Thaila... read more..

Results 1 - 11 of 11