Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

November 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 10 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
916

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มคีตธรรมการกุศล “มั่นคงในธรรม”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคีรีธรรมการกุศล“ มั่นคงในธรรม” คณะศาสนศาสตร์และพระสังฆราช จิตอาสาจัดงาน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร   read more..

Blog
944

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการบรรยายหัวข้อ "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562           ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการบรรยาย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. read more..

Blog
904

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ การสืบพันธุ์พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9” บมช.) รุ่น 12 ณ สำนักข่าวสาธารณสุขแห่งชาติ   read more..

Blog
929

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 39

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562           ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 39 ณ ห้องพา read more..

Blog
949

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมและระบบการบริหารสำหรับผู้บริหาร” กับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดก read more..

Blog
918

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การครองตนในวัยเกษียณ”

วันที่ 19 ก.ย. 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ การมีส่วนร่วมในวัยเกษียณ” ด้วยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 10   read more..

Blog
875

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 21 สถาบันพระป read more..

Blog
837

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

วันที่ 5 ตุลาคม 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระ read more..

Blog
880

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

วัล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้เปิดหลักสูตรการศึกษาที่ 54 ณ วิทยาลัยกองทัพอากาศ กร read more..

Blog
911

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบโล่รางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรรับทราบการจัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับสูงด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Education Congress (10th WEEC)” read more..

Results 1 - 10 of 10