Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

June 2011

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 14 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1991

ประธานกล่าวเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย” ครั้งที่ 3 ณ ศุนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย” ครั้งที่ 3 และมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์ มอบโล่เชิดชูเ... read more..

Blog
1765

วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้จัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก... read more..

Blog
1137

บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศัดยภาพทางธุรกิจของผู้บริหารการบินไทย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ”การบริหารธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร” ในโครงการพัฒนาศัดยภาพทางธุรกิจของผู้บริหารการบินไทย โดยสถาบันวิจัย... read more..

Blog
1238

สอนพิเศษในหัวข้อ “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์นนทบุรี)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นอาจาย์สอนพิเศษในหัวข้อ “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดสอน วิชา ... read more..

Blog
1254

วิทยากรบรรยายในหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม” ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม” โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการฝึกอบรมข้าราช... read more..

Blog
1064

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู... read more..

Blog
1155

วิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 18

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” สำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่... read more..

Blog
1040

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศร... read more..

Blog
1147

เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ”

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานคณะกรรมการจัดงาน “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นประธานในพิธี... read more..

Blog
2552

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”... read more..

Blog
1192

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท” สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมใ... read more..

Blog
1209

งานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2554”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิด งานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2554” ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธ read more..

Blog
1607

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Ethics & Sufficency Economy)”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Ethics & Sufficency Ec read more..

Blog
1061

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กระท read more..

Results 1 - 14 of 14