Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

October 2018

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 16 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1188

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช)” รุนที่ 5

  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช)” รุนท read more..

Blog
1303

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก read more..

Blog
984

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติตวามขัดแย้งในสังคม”

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติตวามขัดแย้งในสังคม” ภายในการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” read more..

Blog
1114

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย”

วันที่ 30 ตุลาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย”ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดก read more..

Blog
1066

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส read more..

Blog
1029

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน”

  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน” ณ ห้องสุนทร๓ ตึกสตาร์ 2 ชั้น read more..

Blog
1282

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

  วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ องประชุมชั้น 3 สำนักงานมุลนิชัยพัฒนา พระร read more..

Blog
5388

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาเทิดพระเกียรติหัวข้อ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ปาฐกถาทิดพระเกียรติหัวข้อ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด read more..

Blog
1079

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธาน”

วันที่ 10 ตุลาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธาน” ด้วยวชิราวุธวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็ read more..

Blog
1144

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “พอเพียงอย่างไร ให้อยู่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 8 ตุลาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“พอเพียงอย่างไร ให้อยู่อย่างยั่งยืน” ด้วยทางสาขาศัลยศาตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงานปาฐกถาเ read more..

Blog
1176

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ภายในงาน “นวัตกรรมแห่งชาติ” ณ เวทีก read more..

Blog
1140

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงาน : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงาน : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนานักบริหารระด read more..

Blog
1088

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 29 กันยายน 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินโครงการ read more..

Blog
1039

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 28 กันยายน 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินโครงการ read more..

Blog
1124

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู้ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู้ความยั่งยืน ตามที่สมเด็จพระเท read more..

Blog
1062

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561 ณ ห้องประชุม 306 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาว read more..

Results 1 - 16 of 16