Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

November 2017

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 10 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1471

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหลักสูตรโครงการ read more..

Blog
1408

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเป็นคนดีตามหลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท” CG Day ประจำปี 2560

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเป็นคนดีตามหลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท” CG Day ประจำปี 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแ read more..

Blog
1270

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม ในหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อชุมชน”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม ในหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อชุมชน ณ ตึกปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพจั read more..

Blog
1444

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก read more..

Blog
2472

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด” ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดกำหน read more..

Blog
1265

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ” ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาช read more..

Blog
1459

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ด้วยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมอบรางวัลให้กับ 77 คน ดี ของสังคม ใน read more..

Blog
1454

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการศึกษา read more..

Blog
1274

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร read more..

Blog
1466

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำของชุมชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำของชุมชน ณ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน read more..

Results 1 - 10 of 10