Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

June 2016

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 6 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1261

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการอบรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภัคดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการทำงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ในการอบรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภัคดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ... read more..

Blog
1252

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์น้ำของประเทศไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์น้ำของประเทศไทย และร่วมฟังการประชุมเสวนา read more..

Blog
1370

เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน ครั้งที่1

วันที่ 10 มิถุนายน2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการอันเนื... read more..

Blog
1245

เลขาธิการมูลนฺธิชัยพัฒนา บรรยายในโครงการ (พพร.) รุ่นที่ 5

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์กรความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5 ประจำ... read more..

Blog
1246

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสา... read more..

Blog
1281

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุม โครงการ ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม โครงการ ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก... read more..

Results 1 - 6 of 6