Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

February 2021

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 5 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1971

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไท read more..

Blog
1162

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้ดด้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัต read more..

Blog
1137

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒาและประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมเวที่ข้าวไทย ปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒาและประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตข้าว-อนาคตไทย” เพ read more..

Blog
1442

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิถีผู้นำศาสตร์พระราชา”

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายออนไลน์เรื่อง“วิถีผู้นำศาสตร์พระราชา” ณ สถาปันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ read more..

Blog
1158

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายออนไลน์เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล read more..

Results 1 - 5 of 5