Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

May 2024

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 4 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
78

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร read more..

Blog
67

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ปตท. สำนักงานใหญ่ read more..

Blog
70

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี2567 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด

วันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี2567 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด ณ ห้อง Convention Hall เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร read more..

Blog
62

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 11 ณ ห้องป read more..

Results 1 - 4 of 4