Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

June 2013

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 12 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1173

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 28 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทส read more..

Blog
1148

เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 28 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในงานเปิดตัว "มอก.9999 เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอ... read more..

Blog
2242

เป็นประธานในพิธีเปิดคลุมรูปปั้นเหมือน ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล

วันที่ 28 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดคลุมรูปปั้นเหมือน ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท... read more..

Blog
1179

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ”

วันที่ 26 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ” ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดให้มี หลักสุตรวุฒิบัตรการพั read more..

Blog
1296

เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "หลักการทรงงานกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 25 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ  "หลักการทรงงานกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประส read more..

Blog
980

เป็นประธานในพิธีข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชนและเครือข่ายแกนนำจิตอาสา มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

วันที่ 24 มิถุนายน 25 56ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชนและเคร read more..

Blog
1113

เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “ 7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน”

วันที่ 24 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ “ 7องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” ระหว่าง มูล read more..

Blog
1130

เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุและพิธีมหาพุทธาภิเษกเททองหล่อพระพุทธนิมิต เพื่อประดิษฐาน ณ “รัตนเจดีย์ศรีมหาธาตุ”

วันที่ 23 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีมหาพุทธาภิเษก เททองหล่อพระพุทธนิมิต เพื่อประดิษฐาน ณ “รัตนเจดีย์ศ read more..

Blog
1029

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารตามแนวพระราชดำริ นบร. ศึกษาดูงาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารตามแนวพระราชดำริ นบร. และนำคณะผู้ฝึกอบรมฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐป read more..

Blog
983

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขัน”

วันที่ 10 มิถุนายน 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขัน” ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงอุ read more..

Blog
1041

เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและการประยุกต์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก”

3 มิถุนายน 2556ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและการประยุกต์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” ด้วยทางสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอมรมหลักสูตรนักบร read more..

Blog
1490

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเป็นประธานเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

26 พฤษภาคม 2556 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะอาจารย์และนั read more..

Results 1 - 12 of 12