Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

July 2023

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 2 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1300

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลในการบริหารองศ์กรเพื่อความโปร่งใส่ รุ่นที่ 14

วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 14 ในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลในการบริหารองศ์กร read more..

Blog
2983

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 สำหรับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มผ read more..

Results 1 - 2 of 2