Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

May 2015

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 8 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1400

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัก... read more..

Blog
1547

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" ในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งร... read more..

Blog
1403

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรายการผลการดำเนินงานประจำ read more..

Blog
1351

ร่วมเป็นประธานประชุมศึกษาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผาแดง จังหวัดตาก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและ ท่านอาสา สารสิน ร่วมเป็นประธานประชุมศึกษาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผาแดง จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เชิงสะพ... read more..

Blog
1357

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทาน ในงาน Nine Entertain Awards 2015

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” ได้แก่ จินตหรา สุขพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร read more..

Blog
1251

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ ในการศึกษาอบรมนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 74

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาอบรมนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ read more..

Blog
1171

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างระดับประเทศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลาขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างระดับประเทศ ซึ่งทางมูล... read more..

Blog
1296

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐ... read more..

Results 1 - 8 of 8