Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

January 2016

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 3 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1291

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย"

 วันที่ 27 มกราคม 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย" ในหลั... read more..

Blog
1297

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียงกับ 123 สถานศึกษา

14 มกราคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียงกับ 123 สถานศึกษา และบันทึก read more..

Blog
3464

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระราชกรณียกิจ”

วันที่ 13 มกราคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปก... read more..

Results 1 - 3 of 3