Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

January 2011

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 14 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
793

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย”

วันที่ 26 มกราคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยสถาบันการข่าวกรอง ไ read more..

Blog
779

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อวิชา “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 25 มกราคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อวิชา “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้ารา read more..

Blog
942

บรรยายหัวข้อเรื่อง ชีวิตใหม่คนอุดมศึกษา : ธรรมาภิบาลกับความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายหัวข้อเรื่อง ชีวิตใหม่คนอุดมศึกษา : ธรรมาภิบาลกับความเป็นจริง ในงานการประชุมวิชาการ ปขมท.2554 ณ หอประชุมพ่อขุนร... read more..

Blog
846

ประธานกล่างเปิดงาน “20 ปี บางกอกแดนซ์ 20 ล้านแรงบันดาลใจ”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานกล่างเปิดงาน “20 ปี บางกอกแดนซ์ 20 ล้านแรงบันดาลใจ” ณ LIFESTLE HALL ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพ read more..

Blog
1213

เป็นวิทยากรการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 59

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม” สำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมาย... read more..

Blog
670

เป็นประธานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอุทยานส่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ฯ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 มกราคม 2554ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายพร... read more..

Blog
580

เป็นประธานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ และศูนย์อาเซียน ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯ บรมราชกุมารี และนายโร read more..

Blog
668

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีพุทธ” ถวายแก่นวกภิกษุ

วันที่ 11 มกราคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีพุทธ” ถวายแก่นวกภิกษุ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทเ... read more..

Blog
566

องค์คณะเสวนา ในการประชุมเรื่อง ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นองค์คณะเสวนา ในการประชุมเรื่อง “ ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปร... read more..

Blog
564

ร่วมเป็นประธานการเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 11 มกราคม 2554 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานการเสวนาเรื่อง “ประสบการ... read more..

Blog
656

ประธานการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระ... read more..

Blog
595

ประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2554

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงแรมพลาซ่าแอ... read more..

Blog
998

ประธานเปิดงาน นิทรรศการ 20 ปี บนเส้นทางสายศิลปะของ อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ 20 ปี บนเส้นทางสายศิลปะของ อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ และเดินชมผลงานที่จัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงให... read more..

Blog
793

เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน "งานเฉลิมฉลองวชิราวุธ ๑๐๐ ปี" โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2553ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานคณะกรรมการจัดงาน "วชิราวุธ ๑๐๐ ปี" โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน "งานเฉลิมฉลองวชิราวุธ ๑๐๐ ป... read more..

Results 1 - 14 of 14