Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายออนไลน์เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล

Print Email