Secretary General of the Chaipattana Foundation

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ

วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ  เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

Print Email