Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้นำที่ครองใจประชาชนกับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี

Print Email